13-14 มิถุนายน 2562 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เข้าร่วมการประชุมวิชาการโพลิเมอร์นานาชาติแห่งประเทศไทย (The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9) ที่จัดโดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย  โดยงาน PCT-9 จัดขึ้นทุกปีเพื่อพบปะและเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโพลิเมอร์ในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอความรู้ ความความก้าวหน้า และทิศทางในอนาคต ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโพลิเมอร์ของประเทศไทยและของโลก

เอ็มเทค โดย ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง เอ็มเทค เป็นวิทยากรร่วมในหัวข้อ “Circular Economy in Polymer Industries” และออกบูธจัดนำเสนอแนวทางวิจัยและตัวอย่างผลงานวิจัยของหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง

Scroll Up