วันที่ 9 ก.ค. 62 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

     นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ที่ 4 จากขวา) ร่วมด้วย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน เอ็มเทค สวทช. (ที่ 6 จากซ้าย) และวิทยากร พร้อมทีมวิจัย จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษา “โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อนำเสนอผลสรุปในการทดสอบและศึกษาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งทดแทนการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมรับฟังจำนวนมาก

Scroll Up