วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และดร. นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดทำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory : LCI) และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตน้ำประปา ตามมาตรฐาน ISO 14040/14044 โดยมีคุณพิสิฐ หงส์วณิชย์กุล รองผู้ว่าการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค และ ดร. จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยหลังจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันนี้ กปภ. จะนำผลประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปพัฒนา ปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และในส่วนของ เอ็มเทค สวทช. จะนำข้อมูลบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (LCI) ที่ได้นี้ ไปประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศ เพื่อเผยแพร่และใช้เป็นข้อมูลการประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Cradle to Gate) รวมถึงค่าสัมประสิทธิ์ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศต่อไป

Scroll Up