เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน การประชุม MRS-Thailand 2019
10 – 12 กรกฎาคม 2562 โรงแรมเดอะซายน์พัทยา จังหวัดชลบุรี

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน การประชุม MRS-Thailand 2019ซึ่งเป็นงานครอบคลุมการวิจัยวัสดุทุกแขนง ซึ่งในงานดังกล่าวเอ็มเทคนำผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการผลิต และบริการวิศวกรรม พลังงาน ด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ และภาคเกษตรกรรม ไปจัดแสดง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     นอกจากนี้ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านโปสเตอร์ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ โดยนักวิจัยเอ็มเทคได้รับ 2 รางวัล Best Poster Presentation Award. ได้แก่ Dr.Supawan Vichaphund และ Mr.Wattana Klinsukhon

Scroll Up