จัดสัมมนาภายใต้โครงการการจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุก30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนาภายใต้โครงการการจัดทำแบบมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุก เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งของประเทศ ในส่วนของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

ดร. ศราวุธ เลิศพลังสันติ หัวหน้าทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม เอ็มเทค สวทช. กล่าวว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับสองของโลก โดยพบว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับรถบรรทุกมีจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ครั้งต่อปี (ที่มา: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน) หนึ่งในวิธีการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุชนท้าย-ชนข้างรถบรรทุกคือ การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการมุดตัวของรถที่เข้ามาชนที่ตำแหน่งด้านข้างและด้านท้ายเข้ากับโครงสร้างรถบรรทุก หรือที่เรียกว่า “Underrun Protection Device” โครงการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายคือ การจัดทำแบบเชิงวิศวกรรมของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุกในประเทศในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้าย ที่มีความแข็งแรงเชิงวิศวกรรมในระดับสากล ภายใต้เงื่อนไขการออกแบบที่จะคำนึงถึงความพร้อมของกระบวนการการผลิตในประเทศ ต้นทุน และปัจจัยเชิงวิศวกรรมอื่นๆ เช่น วัสดุที่ใช้ และน้ำหนัก เป็นต้น

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุกในประเทศเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลที่มีอยู่และเข้าใจแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย รวมถึงรับทราบความคืบหน้าของโครงการฯ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าประมาณต้นปี 2563 จะมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุกได้นำแบบเชิงวิศวกรรมของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายไปใช้ในการผลิตได้จริง 

Scroll Up