งานประชุมวิชาการ NACE-EAP 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเสนอ Plenary Lecture โดย Prof. Atsushi Nishikata นายกสมาคมวิศวกรรมการกัดกร่อนประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงผลงานเด่น 3 เรื่อง จากสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ 1) การจัดการด้านการควบคุมการกัดกร่อนของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุจิมา 2) การจัดทำแผนที่การกัดกร่อนของภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ 3) การคาดการณ์การกัดกร่อนโดยใช้หลักวิธี Machine Learning ซึ่งผลงานที่ 2) เป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ เอ็มเทค (ทีมวิจัยการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน) ประเทศไทย National Institute in Materials Science (NIMS) ประเทศญี่ปุ่น และ Institute of Materials (IMS) ประเทศเวียดนาม ภายใต้งบวิจัย e-Asia, NSTDA, Ministry of Science Vietnam ผลงานดังกล่าวได้สร้างฐานข้อมูลการกัดกร่อนของโลหะกลุ่มเหล็ก 4 ชนิด ในบรรยากาศเอเชียตะวันออก ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศแถบยุโรป

Scroll Up