ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ สมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย และ บริษัท JEOL จัดอบรมหัวข้อเรื่อง Soft X-ray Emission Spectroscopy and Advanced SEM: light elements revealed จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสาตร์ประเทศไทย ปทุมธานี เพื่อใช้ในการศึกษาด้านวัสดุศาสตร์แก่สมาชิกสมาคมฯ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในศูนย์เทคโนโลยี สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่นๆ โดย ได้รับเกียรติจาก Dr.Takakura Masaru for SXES และ Mr.Kawauchi Kazuteru for FE-SEM มาเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว​

Scroll Up