14-15 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องสยามราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน BRAND’S Health Research Awards 2019 จัดโดยมูลนิธิแบรนด์เฮอร์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และมอบทุนวิจัยให้กับผู้มีผลงานเด่นในแต่ละสาขาซึ่งมีบทบาทโดยตรงต่อการส่งเสริมสุขภาพและการให้ความรู้แก่ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสมองและเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้อง ภายในงานดังกล่าวเอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัยจากทีมวิจัยการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง  ผลงานวิจัย “เกมฝึกสมอง” (MONICA) สำหรับช่วยกระตุ้นและฝึกสมองผู้สูงอายุ ด้านสมาธิ ความจำ การเรียนรู้ การมองเห็นและตอบสนองการวางแผนและตัดสินใจและภาษา

Scroll Up