29 มกราคม 2563 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้แนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสาร รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน”

ผลงานวิจัยที่เอ็มเทคจัดแสดงในงานดังกล่าว ได้แก่

1. แผ่นยางพาราความเป็นพิษต่ำสำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์
     ฟาร์มโคนมในประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 นิยมเลี้ยงโคนมไว้ในคอก แต่เนื่องจากพื้นคอกส่วนใหญ่มักเป็นพื้นซีเมนต์ ส่งผลให้โคนมซึ่งเป็นสัตว์ที่มีน้ำหนักมากเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย การใช้แผ่นยางปูบนพื้นซีเมนต์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดการบาดเจ็บของโคนมได้ แม้ว่าแผ่นยางเหล่านี้จะมีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดอยู่แล้ว แต่ยังมีการใช้งานในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโคนมที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีแผ่นยางปูพื้นคอกที่ใช้ในฟาร์มโคนมอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและตัวโคนมเองเนื่องจากอาจมีสารเคมีตกค้างที่ใช้ในการผลิตแผ่นยาง
     ดังนั้นการพัฒนาแผ่นยางพาราความเป็นพิษต่ำสำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์จึงไม่เพียงแต่ส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาพของแม่โคนมและผู้บริโภคน้ำนมโค แต่ยังช่วยลดผลเสียทางอ้อมอันเนื่องจากการตกค้างของสารเคมียางในน้ำล้างสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศให้สูงขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

 

2. ถุงขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้
     ถุงขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้ เป็นผลงานวิจัยจากความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งขาติ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับพันธมิตรภาคเอกชน พัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพที่มาจากแป้งมันสำปะหลังที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ และมีสัดส่วนองค์ประกอบในเนื้อถุงสูงถึง 40% แปรรูปผสมสูตรทางเคมีทำให้ย่อยสลายได้ โดยขยายผลงานวิจัยจากห้องแล็บสู่ระดับกลางน้ำ และปลายน้ำ และพบว่าสามารถขึ้นรูปได้จริงด้วยเครื่องจักรที่มีอยู่ในประเทศ

 
Scroll Up