10 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยการร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม        สู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อยอดนวัตกรรมและงานวิจัยไปสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง โดยริเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิตทำการทดสอบและรับรองมาตรฐาน การทดสอบตลาด     เพื่อบ่มเพาะให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้เอง โดยมีการแบ่งปันเครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐมาให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการลดต้นทุนการประกอบกิจการ และยังมีความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมาอีกด้วย

ศูนย์ ITC ประกอบด้วยแพลทฟอร์มบริการ 4 ส่วน ได้แก่ 1. ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ 2.ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEs 3.ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ และ 4.ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่างๆ ในศูนย์ ITC ซึ่งประกอบด้วย 1. อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลเลอรี 3.อาคารปฏิบัติการต่างๆ โดยศูนย์จัดตั้งอยู่ที่ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 ซึ่งอยู่ใกล้กับหน่วยงานสถาบันเครือข่ายและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมตั้งอยู่ โดยการรวมตัว ที่เกิดขึ้นจะช่วยเอื้อประโยชน์และความสะดวกต่อการดำเนินงานในบางประเภทได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายหน่วยงาน ได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์ ITC ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็น Co-Working Space ที่รวบรวมเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิต   ชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมอีกมากมาย เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printer    ทั้งโลหะ โพลิเมอร์ และเรซินต่างๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20-150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่อง CNC ต่างๆ และต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้น

รายละเอียดของศูนย์ ITC เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itc.or.th

 

Scroll Up