8 – 9 สิงหาคม 2560 ณ คริสตจักรศิลาเอก อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ     (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดำเนินโครงการวิจัย          “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือ      ทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดิน

โครงการนี้จะดำเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักได้แก่

1. วัดขนาดเท้าและเก็บข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดรองเท้า
2. มอบรองเท้า และทดสอบการเดินด้วยรองเท้าเฉพาะบุคคล
3. เก็บข้อมูลการใช้งาน

ครั้งนี้คณะวิจัยนำโดย ดร.ดนุ พรหมมินทร์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เดินทางไปวัดขนาดเท้าและเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า60 คน

โครงการ  “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ”ใช้เทคโนโลยีสแกน 3 มิติ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการออกแบบรองเท้าให้มีความละเอียดและตรงตามรูปเท้าผู้สูงอายุแต่ละบุคคลมากขึ้น และยังลดขั้นตอน ลดวัตถุดิบในการทำรองเท้าเฉพาะบุคคล จากเดิมที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งต้องสิ้นเปลืองวัสดุในการขึ้นรูปเท้า และใช้ระยะเวลานานในการผลิตแต่ละคู่

โครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน และจะดำเนินการมอบรองเท้าเฉพาะบุคคลแก่ผู้สูงอายุทั้งสิ้น 500 คู่ ภายในระยะเวลา 2 ปี

วีดีทัศน์ของโครงการ >> https://youtu.be/8-r7gQnHjXI
วีดีทัศน์การดูและเท้า >> https://youtu.be/g3y2rbUalRE
วีดีทัศน์รองเท้าและแผ่นรอง >> https://youtu.be/Y5CGIrKhMgM

Scroll Up