วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางพารา กับมหาวิทยาลัยมหิดล              คณะวิทยาศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยียางพาราที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยียางที่พัฒนาขึ้นสู่อุตสาหกรรมยางไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมยางไทย

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กล่าวว่ายางพาราถือเป็น   พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งการส่งออกในรูปแบบของยางดิบ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากยางพารารวมมากกว่าปีละ 500,000 ล้านบาท แต่ในภาพรวมของประเทศผู้ผลิตในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังมีข้อจำกัด ทั้งในด้านทรัพยากรและด้านเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงยังขาดการเข้าถึงข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์และการขาดโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ดังนั้น การร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่จะช่วยกันสร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยางไทยได้และจะช่วยให้การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยียางพาราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งการดำเนินงานภายใต้ความ    ร่วมมือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันวิจัยและพัฒนาด้านเทคโลยียางพาราโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี  ยางล้อรถและเทคโนโลยีการใช้ลำอิเล็กตรอนในการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด         การพัฒนาของอุตสาหกรรมยางไทยในอนาคต

 

Scroll Up