2 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) กรุงเทพฯ

เริ่มแล้วโครงการประกวด ITCi Award หัวข้อ “นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย” อุปกรณ์ช่วยภายในบ้านเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ (Independent living) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท จัดโดย             ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Autodesk Thailand เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแสดงศักยภาพ ในการคิดผลิตนวัตกรรมใหม่ ที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้สูงวัย โดยได้คัดเลือกผู้เข้ารอบทั้งหมด 20 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้ามาอบรม         นำเสนอ ผลงาน และสาธิตการใช้เครื่องมือภายในศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ICT: Industry Transformation Center) ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2560 และจะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560             ณ ลานสยามสแควร์วัน ชั้น LG

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการประกวด ITCi Award หัวข้อ“นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย”
โปสเตอร์การประกวดรอบชิงชนะเลิศ

Scroll Up