24 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิด “โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา จันทร์วิกูล และ คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการ โดยมีอาสาสมัครรอบแรกจำนวน 30 ราย แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย ซึ่งทีมวิจัยทำการวัดขนาดเท้าและเบอร์รองเท้า เช็คสุขภาพเท้า วัดน้ำหนักส่วนสูง ตรวจสอบการทรงตัวและการลงน้ำหนักขณะยืน สแกนเท้า เพื่อนำไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสร้างแผ่นรองเท้าสำหรับบุคคลและมอบให้กับอาสาสมัครผู้สูงอายุ หลังจากนี้อีก 3 เดือนทีมวิจัยจะนัดอาสาสมัครเพื่อติดตามผลการใช้งานและข้อเสนอแนะในปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วีดีทัศน์ของโครงการ >> https://youtu.be/8-r7gQnHjXI
วีดีทัศน์การดูและเท้า >> https://youtu.be/g3y2rbUalRE
วีดีทัศน์รองเท้าและแผ่นรอง >> https://youtu.be/Y5CGIrKhMgM

Scroll Up