วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ       (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเสวนา หัวข้อ “ความพร้อมของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน” ภายในงานสัมมนา หัวข้อ “เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 สำหรับประเทศไทย” ที่จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน      (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน     ได้ทราบถึงทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านระบบกักเก็บพลังงานในระดับสากล รวมถึงกรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งระบบกักเก็บพลังงานเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ได้นานขึ้นรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น

ในงานสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 สำหรับประเทศไทย” พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานทั้งในและต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนามากกว่า 200 คน

Scroll Up