3 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร MTEC Pilot Plant อุทยานวิทย์ฯ
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล     ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ดร.นุวงศ์ ชลคุป นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ Dr. Yuji YOSHIMURA Research Director of Project, Prime Senior Researcher, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Japan ต้อนรับคณะ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

โดยเอ็มเทคนำเสนอผลงานวิจัยร่วมด้านพลังงานได้แก่  น้ำมันไบโดดีเซอคุณภาพสูง B10 โดยใช้กระบวนการ
H-FAME ซึ่งเป็นงานวิจัยจากร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น โดยเชื้อเพลิง  H-FAME จะถูกผสมกับดีเซลในสัดส่วนร้อยละ 10 หรือที่เรียกว่า B10 ซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกรมธุรกิจพลังงาน และนำไปทดสอบกับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล นอกจากนี้ โครงการจะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงไบโอดีเซลและน้ำมันดีเซลในระบบจัดเก็บและระบบจัดจำหน่าย เพื่อตรวจวัดคุณภาพตามเกณฑ์ที่ประเมินไว้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์และผู้บริโภคในการใช้เชื้อเพลิง B10 ต่อไป

Scroll Up