7-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำผลงานวิจัยไบโอดีเซลคุณภาพสูง โดยใช้กระบวนการ 
H-FAME จากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงานไปจัดแสดง ในงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2017”  งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน พร้อมเปิดงาน Thai Water Expo 2017   ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการแสดงเทคโนโลยีและงานประชุมสัมมนาด้านการบริหารการจัดการน้ำระดับนานาชาติ  เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน รวมถึงหน่วยงานที่       เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชลเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
Scroll Up