เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ผู้แทนจากกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และผู้แทนจากสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ลงนามในบันทีกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน Fukushima Medical Device Industry Promotion Association (FMDIPA) ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยร่วมมือกันต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของเอสเอ็มอี SMEs ของไทยและฟุกุชิม่าให้มีมาตรฐานเพื่อการขยายตลาดทั้งในไทย อาเซียนและญี่ปุ่น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ การพัฒนาบุคลากรสำหรับห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ การทำกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการญี่ปุ่น รวมทั้งการชักจูงให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของฟุกุชิม่ามาลงทุนในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรฐกิจภาคตะวันออก (EECi : Eastern Economic Corridor of Innovation) อีกด้วย ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้ทั้งไทยและญี่ปุ่นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ร่วมมือกันผลักดันให้นวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ของทั้งสองประเทศออกสู่ตลาดอย่างแท้จริง

Scroll Up