9-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวกิจกรรมเวิร์คช็อปและเก็บตัวเยาวชนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของ “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10” (Robot Design Contest 2017, RDC2017)  ในหัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร”

กิจกรรมนี้มีเยาวชน 78 คน จาก 22 สถาบัน เข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎี 2 วัน เพื่อเสริมทักษะด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานและเคลื่อนที่อัตโนมัติ ตามพื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์ และเดินทางเก็บตัวที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.น่าน เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงที่เป็นต้นแบบสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืนทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

กิจกรรมนอกสถานที่ครั้งนี้ มีผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน อาทิ รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, รศ. ดร. ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คุณวรรณงาม วีระผาสุก ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก, คุณพีระพงษ์ พิณวานิช หัวหน้าโครงการแข่งขัน RDC2017 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ได้มีพิธีเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ RDC2017 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.น่าน และได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. คณิศักดิ์ อรวีระกุล คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และ ผศ.ดร. วิเชฏฐ์ คนซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน หลังจากนั้นได้มีการบรรยายแนะนำสำนักวิชาฯ และสรุปภาพรวมของการทำการเกษตรในจังหวัดน่าน

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดจากความตั้งใจของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาต้นแบบของการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ และจิตวิญญาณ จนสามารถผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเข้าสู่สังคมไทย และได้จัดตั้งสำนักวิชานี้ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิง ด้านการจัดการทรัพยากรการเกษตร และการพลังงานชีวภาพ โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นไปตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้จัดให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชนและชุมชน สามารถเป็นต้นแบบของนวัตกรรมหลักสูตรการจัดการทั้งภาคปฏิบัติภาคสนามและทฤษฎีเข้าด้วยกัน มีงานวิจัยและบริการวิชาการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทั้งด้านสังคมและเกษตรกรรม

จากนั้น คณะผู้เข้าร่วมโครงการ RDC2017 ได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติการเกษตรพอเพียง สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร อ.วังตาว จ.น่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการเกษตรที่ราบเชิงเขาของศูนย์ปฏิบัติการฯ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกข้าวไร่ โดยมี ดร.พิมสิริ ติยายน และดร.สุพิณ แสงสุข อาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ จ.น่าน ให้เกียรติต้อนรับและนำกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง ซึ่งการปลูกข้าวไร่นี้ เป็นเทคนิคการปลูกข้าวในพื้นที่น้ำน้อย ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำขังในแปลงนา โดยชาวนาจะนำเชือกเส้นยาวมาผูกปมห่างกันทุกๆ 50 ซม. แล้วขึงจากต้นแปลงนาข้าวจนสุดปลายแปลงนา ใช้ไม้ปลายแหลมเป็นอุปกรณ์เจาะดินเป็นหลุมบริเวณปมเชือกที่ละแถว แล้วใส่ข้าวเปลือก 3-5 เมล็ดลงไปในหลุมก่อนจะกลบหลุม แล้วขยับเชือกขึงทำในแถวถัดไป ผลคือกอต้นข้าวที่เกิดใหม่จะมีระยะห่างจากกัน 50 ซม. และเมื่อต้นข้าวสูง 30-40 ซม.จึงใส่ปุ๋ยหมักและพ่นน้ำชีวภาพ เทคนิคนี้เป็นการปลูกข้าวแบบดั้งเดิม ปลูกง่าย ใช้เพียงน้ำฝนที่ตกลงมา ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตเท่านั้น

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 คณะผู้เข้าร่วมโครงการ RDC2017 ได้เข้าชมสวนเกษตรต้นแบบชุมชนของ คุณชวิศ จำปาจี เกษตรกรรุ่นใหม่และบัณฑิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรรุ่นแรก ฟังการบรรยายสรุปการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในพื้นที่ ชมคอกเลี้ยงสัตว์ แปลงปลูกหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ปากช่อง โดยหญ้าเนเปียร์นี้จัดว่าเป็นหญ้าอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกมากเนื่องจากลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง รวมถึงสามารถเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี และเก็บเกี่ยวได้นาน 5-7 ปี ต่อการปลูก 1 ครั้ง หลังจากนั้นคุณชวิศได้สาธิตการใช้งานรถตัดต้นอ้อยมือสองจากต่างประเทศที่ดัดแปลงมาใช้งานตัดและบดหญ้าเนเปียร์แทนการใช้แรงงานคน เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดน่านส่วนใหญ่ยังคงใช้แรงงานคนในการตัดและบดหญ้าอย่างยากลำบาก คุณชวิศจึงได้มีแนวความคิดนำเครื่องจักรมาช่วยงานเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรรายอื่น สำหรับหญ้าเนเปียร์ที่บดแล้วนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสช่วยบรรจุลงกระสอบปิดปากและจัดเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ต่อไปก่อนเดินทางกลับ

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะผู้เข้าร่วมโครงการ RDC2017 ได้ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมองสรุปสิ่งที่ได้พบจากการทำกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ก่อนนำเสนอในที่ประชุมกลุ่มใหญ่ต่อคณะอาจารย์ และเมื่อจบกิจกรรมแล้ว อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทำการประกาศโจทย์การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC2017 ซึ่งแนวคิดของโจทย์การแข่งขันครั้งนี้มาจากปัญหาที่คณะผู้เข้าร่วมโครงการ RDC2017ได้พบจริงจากการทำการเกษตรในจังหวัดน่าน โดยมุ่งหวังว่าจะนำประสบการณ์มาพัฒนาและต่อยอดเข้ากับการสร้างหุ่นยนต์ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ

Scroll Up