Home recommended

สวทช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แบ่งส่วนงานภายใน เป็น 5 ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารดังต่อไปนี้ ประกาศ สวทช. เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ใบสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) | ใบสมัคร (Doc) ติดต่อขอรายละเอียดประกาศรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโสภิดา เนตรวิจิตร e-mail: sopidan@nstda.or.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ […]

1 2 3 5
Scroll Up