สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่ มีสัญชาติไทย, มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 57 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562, มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง, ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งทางบริหารอย่างใดอย่างหนึ่ง, มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท รวมถึงมีความสามารถและความเชี่ยวชาญสูงทางการบริหารการจัดการและมีความรู้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการรับสมัคร 

  • ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ สวทช. (pdf file)
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร (word file)  ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file)

>> สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

Scroll Up