งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดอบรมประจำปี 2562 ของเอ็มเทค โดยท่านสามารถ Download ไฟล์แผนการฝึกอบรมได้ตาม link นี้

<< รายระเอียดของแผนอบรมปี 2562 >> 

หรือตาม QR Code นี้

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดการอบรม การยืนยันวันจัดและสถานที่ รวมถึงราคาค่าอบรมที่แน่นอน ของแต่ละหลักสูตรได้ทางเว็บไซต์ https://www.mtec.or.th/general-training-courses

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4675, 4677

Scroll Up