สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 หรือ 15th NSTDA Annual Conference: NAC2019 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation) ภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

ส่วนงานสัมมนามุ่งเน้นนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่ทั้ง 6 ด้าน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างหัวข้อการสัมมนา ได้แก่ จีโนมิกส์ประเทศไทย: สถานภาพปัจจุบันและทิศทางอนาคต พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์ 0 เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม และ Smart Farm: เกษตรไทย ยุค 4.0 เป็นต้น

การแสดงนิทรรศการประกอบด้วยการแสดงผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในปีนี้มุ่งเน้นนำเสนอผลงาน 10 กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายหลัก (Technology Development Group: TDG) ประกอบด้วย

1) biochemical
2) precision agriculture
3) food & feed
4) cosmeceutical
5) precision medicine
6) biopharmaceutical
7) medicine devices & implants
8) energy
9) mobility & logistics
10) dual-use defense

การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงให้นักวิจัยและผู้เยี่ยมชมได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทักษะแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดวิทย์คู่ศิลป์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ www.nstda.or.th/nac

Scroll Up