ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดเสวนา “นวัตกรรมเซรามิกที่ออกแบบได้” วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 / 13.30 – 16.00 น. ห้อง Material & Design Innovation Center ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ

การเสวนาครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การทำความรู้จักกับเซรามิก นวัตกรรมเซรามิกรอบตัวเรา การเลือกใช้วัสดุเซรามิกกับการออกแบบ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับบริษัทผู้ผลิต และการสร้างแบรนด์ด้วยวัสดุนวัตกรรมเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หัวข้อการเสวนา

  1. เซรามิกคืออะไร? และนวัตกรรมเซรามิกรอบตัวเรามีอะไรบ้าง?
  2. การประยุกต์ใช้วัสดุกับการออกแบบ
  3. การสร้างแบรนด์ด้วยวัสดุนวัตกรรม

พบกับ ดร. กุลเชฏฐ์ เมืองนาโพธิ์ และ คุณปัตมาภรณ์ ธิมากุล นักวิจัยรุ่นใหม่จากเอ็มเทค สวทช. จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเซรามิกมาผสมผสานในงานด้านวิศวกรรม และการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังสามารถลดต้นทุนการผลิต ลดอุณหภูมิ และนำสิ่งของเหลือทิ้งมาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

รับสมัครจำนวน 80 คน  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา สามารถลงทะเบียนได้ที่ 
https://web.tcdc.or.th/th/Events/Detail/30234

Scroll Up