เชิญร่วมงาน SURFACE & COATINGS FORUM 2019
“เสริมพลังอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวด้วยการพัฒนาทักษะบุคลากร
พร้อมขับเคลื่อนส่อุตสาหกรรมสีเขียว”

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 –16.00 น.
ณ ห้อง SILK 1 – 3ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ร่วมจัดโดย
เครือข่ายเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย (TEPNET)
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.)
สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MMRI)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC)
สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย (TCMA)
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จํากัด

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.surfaceandcoatings.com/html/conference.html#content

Scroll Up