ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี

รายละเอียดการรับสมัคร:

ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (pdf file)
ดาวน์โหลดใบสมัคร (word file) ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file

Scroll Up