ผลงานแนะนำ

เอ็มเทค ร่วมสนับสนุนจัดงาน AGRI INNO ASIA 2019

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ AGRI-INNO ASIA 2019 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษางาน AGRI-INNO ASIA 2019 เป็นงานแสดงสินค้า บริการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ อาทิ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเตรียมพื้นที่ การเพาะปลูก จนถึงปลายน้ำ การแปรรูป การตลาด การขนส่ง จนเป็น อาหารที่มีคุณภาพเสิร์ฟบนจานของผู้บริโภค รวมทั้งให้บริการจับคู่ธุรกิจ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และกิจกรรมเยี่ยมชมฟาร์มสาธิต โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหางชาติ เอ็มเทค ให้การสนับสนุนการจัดงานสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.agri-asia.com/

เชิญร่วมงาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน”

Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน” Thailand Tech Show งานประจำปีของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้จากสวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่และ/หรือ แหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นกลไกการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วและในวงกว้าง รวมถึงการขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี โดยถึงปัจจุบันได้บูรณาการและเชื่อมโยงงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัยของรัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัย กว่า 40 หน่วยงาน มานำเสนอเพื่อให้นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจได้เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมนำไปต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งในปีนี้ สวทช. ได้กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show 2019 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม […]

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี รายละเอียดการรับสมัคร: ประกาศ สวทช. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อํานวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (pdf file)ดาวน์โหลดใบสมัคร (word file) ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file) 

หนังสือ “คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE 3D”

หนังสือ “คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE 3D” เนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CAE 3D การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (computer-aided engineering: CAE) ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในสามมิติ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้โดยการติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบกราฟิกส์ (graphical user interface: GUI) ทั้งหมดบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows operating system)  โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ศึกษา/สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ได้ที่ www.mtec.or.th/cae3d สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://bookstore.nstda.or.th/ ฟรี ! ค่าจัดส่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือ สวทช. โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1178-80 e-mail: nstdabookstore@nstda.or.th

1 2 3 4
Scroll Up