กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง

ภารกิจ บทบาท

วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีโพลิเมอร์ในด้านต่างๆ รวมไปถึงการบริการทางเทคนิคและการให้คำปรึกษา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก และสิ่งทอ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ สร้างเทคโนโลยี และสร้างต้นแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของอุตสาหกรรม และส่งผลต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม

งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ของเอ็มเทคมุ่งเน้นการสร้างความรู้พื้นฐานและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญหลายด้านและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การสังเคราะห์โพลิเมอร์และสารเติมแต่งชนิดใหม่ การพัฒนาฟิล์มและชิ้นส่วนพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ เทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกย่อยสลายได้ การพัฒนาและออกแบบโครงสร้างเส้นใยชนิดพิเศษ การพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางรีโอโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของอาหาร

ตัวอย่างผลงาน

ติดต่อหน่วยวิจัย

คุณกนกพร มั่นสกุล นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4305 โทรสาร : 0 2564 6402
อีเมล : kanokpom@mtec.or.th

ติดต่อบริการเทคนิค

คุณปิยวรรณ ปนิทานเต
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4108 และ 4151
อีเมล : piyawas@mtec.or.th
[อัตราค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ ปรับปรุงวันที่ 1 สิงหาคม 2562]

ทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์​ขั้นสูง

ทีมวิจัยฟิสิกส์โพลิเมอร์

ทีมวิจัยฟิสิกส์โพลิเมอร์

Click Here

ทีมวิจัยสิ่งทอ

ทีมวิจัยสิ่งทอ

Click Here

ทีมวิจัยเคมีโพลิเมอร์

ทีมวิจัยเคมีโพลิเมอร์

Click Here

ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก

ทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก

Click Here

ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร

ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร

Click Here
Scroll Up