ห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์

ห้องปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านวิทยาศาสตร์เคมีของโพลิเมอร์สังเคราะห์ และโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นวิจัยและการพัฒนาฟิล์มพลาสติกสำหรับใช้งานด้านการเกษตร เช่น ฟิล์มพลาสติกคลุมโรงเรือน ถุงเพาะปลูก หรือแม้แต่ฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังวิจัยและพัฒนาฟังก์ชันนอลโคพอลิเมอร์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านอาหาร การแพทย์ และเครื่องสำอาง เป็นต้น

• สังเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีของโพลิเมอร์
• ดัดแปรพื้นผิวสารตัวเติมให้มีฟังก์ชันที่เหมาะสมในการใช้งาน
• ผสมและขึ้นรูปฟิล์ม

• เครื่อง UV/VIS/NIR Spectrophotometer (Lambda950 UV/VIS/NIR Spectrophotometer)
• เครื่องโฮโมจิไนเซอร์แรงดันสูง (High Pressure Homogenizer)
• เครื่องของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid)

• ต้นแบบโรงเรือนการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกผักปลอดสารพิษชุมชนทหาร กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จ. ลพบุรี ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ร่วมกัน ประกอบด้วย

(1) เทคโนโลยีฟิล์มพลาสติกคลุมโรงเรือนคัดกรองแสง

(2) เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร้างโรงเรือน และ

(3) เทคโนโลยีการเพาะปลูกแนวใหม่

• ต้นแบบฟิล์มพลาสติกห่อหุ้มผลผลิตทางการเกษตร ในขณะเจริญเติบโตที่สามารถย่อยสลายได้ โดยมีลักษณะพิเศษคือ
(1) สามารถคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์สารอาหารของผลไม้
(2) สามารถเลือกผ่านก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน หรือน้ำได้
(3) มีความแข็งแรง สามารถใช้ซ้ำได้

• ต้นแบบ ไมโคร/นาโน บีด ที่มีโครงสร้างกลม กลวง และสามารถย่อยสลายได้ โดยผลิตจากโพลิแลคติกแอซิดโคโพลิเมอร์ที่สามารถเกิดการเชื่อมขวางได้ ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บสารสำคัญ เช่น น้ำมันหอมระเหย ยา หรือสมุนไพรต่างๆ โดยเม็ดบีดจะค่อยๆ ปลดปล่อยสารสำคัญออกมา เป็นการป้องกันการสูญเสียกลิ่นอย่างรวดเร็ว

ไมโครบีดกักเก็บน้ำมันหอมระเหย

คุณกนกพร มั่นสกุล นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4305 โทรสาร : 0 2564 6402
อีเมล : kanokpom@mtec.or.th

Scroll Up