ห้องปฏิบัติการสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยต้องอาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพสูงและมีสมบัติหลากหลาย ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุสิ่งทอก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว

ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งทอ ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุสิ่งทอเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการทำวิจัยและพัฒนาภายในศูนย์ฯ (In-house research) หรือร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (Collaborative research) เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการให้คำปรึกษาและร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานเอกชนที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Consulting/ Contracted research) ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านสิ่งทอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ

เครื่องมือของห้องปฏิบัติการเพื่อใช้สำหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสิ่งทอประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ
1. เครื่องมือย้อมและทดสอบสี
• เครื่องมือเพื่อใช้สำหรับการย้อมสี (dyeing) การตกแต่งสำเร็จสารที่มีสมบัติพิเศษบนผ้า (finishing) และการตรวจสอบค่าสีของสีย้อมบนผ้า ได้แก่
• เครื่องย้อมสี (IR Dyeing machine)
2. เครื่องอัดรีด (Padding machine)
• เครื่องอบร้อนและผนึก (Stenter)
• เครื่องวัดค่าสี (Spectrophotometer)
3. เครื่องมือปั่นหลอมขึ้นรูปเส้นใย เครื่องมือระดับห้องปฏิบัติการเพื่อขึ้นรูปเส้นใยโดยเทคนิคต่างๆ เช่นการปั่นหลอมเส้นใยสังเคราะห์ (fiber melt spinning) การปั่นเส้นใยแบบเปียก (wet spinning) และการขึ้นรูปเส้นใยสององค์ประกอบ
4.
• เครื่องปั่นหลอมขึ้นรูปเส้นใย (Laboratory fiber spinning machine)
• ระบบดึงยืดและม้วนเป็นเส้นใย (Fiber drawing line)
• ระบบปั่นเส้นใยแบบเปียก (Wet spinning line)
• เครื่องอัดรีดขึ้นรูปเส้นใยสององค์ประกอบ (Bicomponent fibers extruder)
5. เครื่องขึ้นรูปนอนวูฟเวน เครื่องมือระดับห้องปฏิบัติการเพื่อขึ้นรูปนอนวูฟเวน (Nonwovens) ประกอบด้วย
6.
• เครื่องสางเส้นใย (Carding machine)
• เครื่องปักเข็ม (Needle punching machine)

คุณกนกพร มั่นสกุล นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4305 โทรสาร : 0 2564 6402
Email : kanokpom@mtec.or.th

Scroll Up