ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร

ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร อยู่ภายใต้กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แนวทางหลักของทีมวิจัย ได้แก่

1) งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ (functional ingredients) จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือวัสดุธรรมชาติ และการขยายเทคโนโลยีการผลิตจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยเน้นกรรมวิธีที่ไม่ซับซ้อน ลดหรือเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

2) งานวิจัยและพัฒนาที่นำองค์ความรู้พื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเนื้อสัมผัสอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเฉพาะบุคคล รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอาหารกับสมบัติที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับประทานอาหาร ทั้งการบดเคี้ยวและการกลืน อีกทั้งจะขยายการศึกษาไปสู่การย่อย และการขับถ่าย ในอนาคตอันใกล้

  • พัฒนาสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
  • พัฒนาและปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหาร และ ตัวปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสอาหาร โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์ ได้แก่ สมบัติรีโอโลยีที่เกี่ยวข้องกับการไหลและการเสียรูป สมบัติวิสโคอิลาสติก (ความหยุ่นหนืด) และสมบัติไตรโบโลยี (การไหลลื่น)
  • ทดสอบชีวพร้อมใช้ (Bioavailability) และการนำไปใช้ทางชีวภาพ (Bioaccessibility) ของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่หรือสารอาหาร เมื่อผ่านกระบวนการบดเคี้ยว-กลืนอาหารในช่องปาก การย่อย และการขับถ่าย โดยใช้ระบบจำลอง
  • เครื่องวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีแบบหมุน (rotational rheometer) ทั้งแบบควบคุมความเค้น (controlled-stress) และควบคุมความเครียด (controlled-strain) และหัววัดที่หลากหลาย สำหรับวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยี ไตรโบโลยีของอาหารและวัสดุโพลิเมอร์ชีวภาพ

  • เครื่องวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีแบบดึงยืด (extensional rheometer, HAAKE CABER1)
  • เครื่องวิเคราะห์สมบัติการไหลแบบคาปิลลารี (capillary rheometer) ที่มีหน่วยทดสอบการดึงยืด (haul-off unit) เพื่อทดสอบความแข็งแรงของโพลิเมอร์ขณะหลอม (melt strength)

  • เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลและเนื้อสัมผัสของอาหาร (universal testing machine)

  • เครื่องพิมพ์อาหาร 3 มิติ (3D food printer) แบบ fused deposition modeling
  • เครื่องมือเตรียมตัวอย่างอาหาร และวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ เช่น

ดร. สายทิพย์ โสรัตน์
งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม
โทร. 02 564 6500 ต่อ 4786
e-mail: saitips@mtec.or.th

Scroll Up