ทีมวิจัยฟิสิกส์โพลิเมอร์

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์มีความชำนาญในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านวิทยาศาสตร์เชิงกายภาพของโพลิเมอร์ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้พัฒนาวัสดุเฉพาะทาง 

การสังเคราะห์สารอินทรีย์เรืองแสงชนิดใหม่และการนำไปใช้ประโยชน์

สารอินทรีย์เปล่งแสงชนิดใหม่ที่ถูกออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ เป็นอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน ที่มีหมู่แทนที่ ที่ทำหน้าที่ดึงและให้อิเล็กตรอนในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้โมเลกุลมีสมมาตรและการไหลของอิเล็กตรอนภายในโมเลกุลเป็นไปอย่างมีสมมาตรเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้สารที่สังเคราะห์ได้มีควอนตัมยีลด์หรือประสิทธิภาพในการเรืองแสงที่ดีมาก อีกทั้งด้วยโครงสร้างที่เป็น aromatic ทำให้มีสมบัติทางความร้อนที่ดี คือมีจุดหลอมเหลวและอุณหภูมิสลายตัวสูง

ตัวอย่างการใช้งานของสารอินทรีย์เรืองแสง เช่น การนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ และใช้เป็นชั้นสารกึ่งตัวนำในฟีลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์จากสารอินทรีย์ นอกจากนี้สารอินทรีย์เรืองแสงที่ถูกดัดแปลงโครงสร้างให้เหมาะสม ยังถูกนำไปใช้เป็นเซนเซอร์โลหะหนัก และเป็น marker สำหรับติดบนแอนติบอดี้ เพื่อใช้เป็นไบโอเซนเซอร์ได้

 ตัวอย่างอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน ซึ่งเป็นสารอินทรีย์เรืองแสงที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์

ตัวอย่างโมเลกุลของ [5]เฮลิซีน [S. Sahasithiwat, T. Sooksimuang, L. Kangkaew, W. Panchan, Dyes and Pigments (2017) 136, 754-60.]

ตัวอย่างการพัฒนาไดโอดเปล่งแสงขาวจากสารอินทรีย์

อนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีนที่ใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดไอออนของทองแดง [N. Kaewnok, A. Pedum, J. Sirirak, A. Charoenpanich, W. Panchan, S. Sahasithiwat, T. Sooksimuang, N. Wanichacheva, New J. Chem. (2008), 45, 5540-7.]

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ประกอบด้วย
• Fluorescence Spectrophotometer ใช้เพื่อวัดสมบัติการเรืองแสงของสารอินทรีย์ และยังสามารถวัด lifetime ของการเกิดฟลูออเรสเซนท์ และทำ time-resolved fluorescence spectroscopy เพื่อศึกษาอันตรกิริยาของโมเลกุลสารเรืองแสงในช่วงเวลาระดับนาโนวินาที
• Thermal vacuum coater ใช้สำหรับเคลือบฟิล์มบางของโลหะและสารอินทรีย์

  • สารอินทรีย์เรืองแสงจากอนุพันธ์ของ [5] เฮลิซีน

คุณกนกพร มั่นสกุล นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4305 โทรสาร : 0 2564 6402
อีเมล : kanokpom@mtec.or.th

Scroll Up