ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก ดําเนินกิจกรรมการวิจัยพัฒนา และการให้บริการด้านเทคนิคโดยอาศัยความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม ความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์วิเคราะห์ สมบัติพื้นฐานของวัสดุ เพื่อสร้างฐานความรู้ และทักษะด้านการพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ขีดความสามารถและกิจกรรมของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มพลาสติกผสมและคอมพาวด์ และกลุ่มเทคโนโลยีฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์การไหล เพื่อออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
• Product Design and Flow Analysis for Plastic Injection Molds CAD/CAM/CAE Software (Unigraphics, Pro/Engineer, Euclid Mold Flow)
การพัฒนาพลาสติกผสมและคอมพาวด์ Development of Plastic Blends and Compounds
• Twin Screw Extruder (pilot scale JSW TEX 30 α)
• Internal Mixer (HAAKE)
การขึ้นรูปฟิล์มและผลิตภัณฑ์พลาสติก Film and Plastic Processing
• Blown Film Machine (Single and Multi-layer)
• Cast Film Machine (Single and Multi-layer)
• Biaxial Stretching Machine (Lab-scale KARO IV)
• Injection Molding Machine
• Gas and Water Injection Control
• Rapid Heating and Cooling Control
• Reaction Injection Molding
• Resin Transfer Molding
• Compression Molding Machine
การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ Materials’ Properties and Products Testing
• Gas Transmission Rate Tester: O2 , CO2
• Water Vapor Transmission Rate Tester
• Flammability Test
• Heat Distortion Temperature Tester
• Haze Meter

คุณกนกพร มั่นสกุล นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4305 โทรสาร : 0 2564 6402
Email : kanokpom@mtec.or.th

Scroll Up