ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์มีความชำนาญในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านวิทยาศาสตร์เชิงกายภาพของโพลิเมอร์ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อใช้พัฒนาวัสดุเฉพาะทาง งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ห้องปฏิบัติการฯ เน้นงานวิจัย 2 หัวข้อหลัก ดังนี้

  1. การสังเคราะห์สารอินทรีย์เรืองแสงชนิดใหม่และการนำไปใช้ประโยชน์

สารอินทรีย์เปล่งแสงชนิดใหม่ที่ถูกออกแบบและสังเคราะห์ขึ้นภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ เป็นอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน ที่มีหมู่แทนที่ ที่ทำหน้าที่ดึงและให้อิเล็กตรอนในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้โมเลกุลมีสมมาตรและการไหลของอิเล็กตรอนภายในโมเลกุลเป็นไปอย่างมีสมมาตรเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้สารที่สังเคราะห์ได้มีควอนตัมยีลด์หรือประสิทธิภาพในการเรืองแสงที่ดีมาก อีกทั้งด้วยโครงสร้างที่เป็น aromatic ทำให้มีสมบัติทางความร้อนที่ดี คือมีจุดหลอมเหลวและอุณหภูมิสลายตัวสูง

ตัวอย่างการใช้งานของสารอินทรีย์เรืองแสง เช่น การนำไปใช้เป็นสารเปล่งแสงในไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ และใช้เป็นชั้นสารกึ่งตัวนำในฟีลด์เอฟเฟคทรานซิสเตอร์จากสารอินทรีย์ นอกจากนี้สารอินทรีย์เรืองแสงที่ถูกดัดแปลงโครงสร้างให้เหมาะสม ยังถูกนำไปใช้เป็นเซนเซอร์โลหะหนัก และเป็น marker สำหรับติดบนแอนติบอดี้ เพื่อใช้เป็นไบโอเซนเซอร์ได้

 ตัวอย่างอนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีน ซึ่งเป็นสารอินทรีย์เรืองแสงที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์

ตัวอย่างโมเลกุลของ [5]เฮลิซีน [S. Sahasithiwat, T. Sooksimuang, L. Kangkaew, W. Panchan, Dyes and Pigments (2017) 136, 754-60.]

ตัวอย่างการพัฒนาไดโอดเปล่งแสงขาวจากสารอินทรีย์

อนุพันธ์ของ [5]เฮลิซีนที่ใช้เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดไอออนของทองแดง [N. Kaewnok, A. Pedum, J. Sirirak, A. Charoenpanich, W. Panchan, S. Sahasithiwat, T. Sooksimuang, N. Wanichacheva, New J. Chem. (2008), 45, 5540-7.]

2. รีโอโลยีอาหาร (Food rheology)

เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเชิงวัสดุศาสตร์ ได้แก่ สมบัติรีโอโลยี (เกี่ยวข้องกับการไหลและการเสียรูป) สมบัติวิสโคอิลาสติก (ความหยุ่นหนืด) และสมบัติไตรโบโลยี (การไหลลื่น) ในการพัฒนาสารปรับเนื้อสัมผัส/สารปรับสมบัติรีโอโลยีจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร การศึกษาการปรับคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ไขมันต่ำ ผลิตภัณฑ์ปราศจากไขมัน และอาหารสำหรับผู้แพ้กลูเตน (celiac disease) ให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์สูตรดั้งเดิม การพัฒนาอาหารพลังงานสูงสำหรับพกพา รวมถึงการศึกษากระบวนการบดเคี้ยวและกลืนอาหารในช่องปาก (Food oral processing) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปรับเนื้อสัมผัสให้เคี้ยวและกลืนง่าย เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นอาหารผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะการเคี้ยวและการกลืนลำบาก

การให้บริการมีทั้งรูปแบบของงานรับจ้างวิจัยและการร่วมวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพื้นฐาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ให้มีเนื้อสัมผัสที่ดี อาหารบดเคี้ยวง่ายและกลืนง่ายสำหรับผู้สูงอายุ และอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติรีโอโลยีและสมบัติเชิงกลของตัวอย่างอาหารหรือวัสดุที่แสดงพฤติกรรมวิสโคอิลาสติกอีกด้วย

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านฟิสิกส์พอลิเมอร์ประกอบด้วย
• CHNS Elemental analysis
• Fluorescence Spectrophotometer ใช้เพื่อวัดสมบัติการเรืองแสงของสารอินทรีย์ และยังสามารถวัด lifetime ของการเกิดฟลูออเรสเซนท์ และทำ time-resolved fluorescence spectroscopy เพื่อศึกษาอันตรกิริยาของโมเลกุลสารเรืองแสงในช่วงเวลาระดับนาโนวินาที
• Thermal vacuum coater ใช้สำหรับเคลือบฟิล์มบางของโลหะและสารอินทรีย์
• เครื่องวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีแบบหมุน (Rotational Rheometer) ทั้งแบบควบคุมความเค้น (controlled-stress) และควบคุมความเครียด (controlled-strain) พร้อมหัววัดที่หลากหลาย สำหรับวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยี และสมบัติไตรโบโลยีของอาหารและวัสดุโพลิเมอร์
• เครื่องวิเคราะห์สมบัติการไหลแบบคาปิลลารี (Capillary Rheometer) ที่มีหน่วยทดสอบการดึงยืด
• เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกล (Universal Testing Machine)
• เครื่องมือเตรียมตัวอย่างอาหาร และวัตถุเจือปนอาหารต่างๆ เช่น เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ความดันสูง เครื่อง sous-vide เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง (drum-dryer)
• เครื่อง Melt-flow indexer

คุณกนกพร มั่นสกุล นักวิเคราะห์
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ต่อ 4305 โทรสาร : 0 2564 6402
อีเมล : kanokpom@mtec.or.th

Scroll Up