การขอเข้าเยี่ยมชม

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติอีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ ภาครัฐ, ภาคเอกชน,ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯและกลุ่มผู้เยี่ยมชมดังกล่าวในอนาคตและทำให้ผู้เยี่ยมชมสึกว่าได้รับการต้อนรับที่ดีเมื่อติดต่อมา และเมื่อมาเยี่ยมชมก็ได้รับการดูแลที่ดี เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมมีความรู้สึกที่ดีต่อศูนย์ ฯ

1.ดำเนินการจัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2.รับเรื่องการขอเข้าเยี่ยมชม และ พิจารณาการอนุมัติขอเยี่ยมชมตามเงื่อนไข และตามความเหมาะสม
3.พิจารณาห้องปฏิบัติการ/นักวิจัยที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชม และติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
4.ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
5.ดำเนินการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
6.ทำการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม เช่น ประเมินแบบ สอบถามผู้เยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อใช้ปรับปรุงงานทางด้านการต้อนรับและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและบรรลุตามเป้าหมายของศูนย์ฯ

• เพื่อให้การปฏิบัติงานการต้อนรับผู้เยี่ยมชมทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ
• เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต้อนรับผู้เยี่ยมชม ต่อไปในอนาคต

1. ดำเนินการจัดการต้อนรับผู้เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2.รับเรื่องการขอเข้าเยี่ยมชม และ พิจารณาการอนุมัติขอเยี่ยมชมตามเงื่อนไข และตามความเหมาะสม
3. พิจารณาห้องปฏิบัติการ/นักวิจัยที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชม และติดต่อประสานงานเพื่อขอเข้าเยี่ยมชม
4. ดำเนินการ/ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
5. ดำเนินการต้อนรับผู้เยี่ยมชม
6. ทำการเก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชม เช่น ประเมินแบบ สอบถามผู้เยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อใช้ปรับปรุงงานทางด้านการต้อนรับและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและบรรลุตามเป้าหมายของศูนย์ฯ

• ครอบคลุมถึงการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับและการต้อนรับผู้เยี่ยมชมของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เป็นกลุ่มเป้าหมายของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เช่น ต้องการทำวิจัยร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ใช้บริการทางด้านการทดสอบ, ต้องการคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เยี่ยมชม, การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต เป็นต้น

1.ให้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
2.ช่วงเช้า คือเวลา 9.30 – 12.00 น. (ควรมาถึงก่อนเวลา)
3.ช่วงบ่าย คือเวลา 13.30 -16.30 น. (ควรมาถึงก่อนเวลา)
4.ต้องปฎิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยขณะเข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด
5.กรุณาทำหนังสือที่เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมโดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ชื่อกลุ่มที่จะขอเข้าเยี่ยมชม ตำแหน่ง พร้อมจำนวนและผู้ติดตามทั้งหมดที่สำคัญ
แจ้งชื่อผู้ประสานงานกลุ่ม
5.2 วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชม แนวทางความร่วมมือในอนาคต
5.3 ความสนใจ เช่น กลุ่มวิจัย ห้องปฏิบัติการ ที่จะขอเข้าเยี่ยมชม
5.4 กำหนดการเยี่ยมชม ระยะเวลา และเวลาที่ชัดเจนที่จะเข้าเยี่ยมชมที่ MTEC
5.5 รายละเอียดอื่นๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเยี่ยมชม
5.6 ส่งจดหมายการขอเข้าเยี่ยมชมมายังศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
114 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมายเหตุ: เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชมโปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม(ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม) อย่างน้อย 7 วัน (ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชม) มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิมและกรุณาตรงต่อเวลาโดยควรมาถึง MTEC ก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที

ส่งสำเนาการขอเข้าเยี่ยมชมส่งมาที่:
งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
โทรสาร 02-564-6369 โทรศัพท์ 02-564-6500# 4672 E-mail : thitiworada.pan[at]mtec.or.th

6.เมื่อได้รับการพิจารณาให้เข้าเยี่ยมชมและต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชมโปรดติดต่องานประชาสัมพันธ์ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมเดิม(ตามที่ได้ตกลงไว้เดิม)อย่างน้อย 7 วัน(ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชม) มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเยี่ยมชมเดิมและกรุณาตรงต่อเวลาโดยควรมาถึงMTECก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 15-30 นาที

หากท่านประสงค์ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับMTECศึกษาได้จาก Website ของ MTEC ดังนี้ https://www.mtec.or.th

จองการเยี่ยมชม

ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

Scroll Up