รางวัลการวิจัย

ทีมวิจัยเอ็มเทค คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติ ในงาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 10-14 เมษายน 2562 งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 ติดต่อกัน ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศ มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 60,000 คน และในครั้งนี้ประเทศไทยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจำนวน 102 ผลงาน

ผลงานวิจัยเอ็มเทครับรางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ทีมวิจัยเอ็มเทค รับรางวัล The Best Paper Award
ดร. อัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายมนภาส มรกฎจินดา ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. นาตยา ต่อแสงธรรม ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร. เรืองเดช ธงศรี ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. เพ็ญนภา ผิวอ้วน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. วราพร วงค์คำผุย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทีมวิจัยเอ็มเทค รับรางวัล The Best Paper Award

ทีมวิจัยเอ็มเทค รับรางวัล The Best Paper Award
ดร. อัศสฎาวุฒิ ปาทาคำ ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายมนภาส มรกฎจินดา ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. นาตยา ต่อแสงธรรม ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร. เรืองเดช ธงศรี ห้อง/หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
น.ส. เพ็ญนภา ผิวอ้วน สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. วราพร วงค์คำผุย สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
น.ส. เพ็ญพิชชา กาญจนพัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 2 3 9
Scroll Up