ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.)
รับรางวัลนักโล่ห์วิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 งาน “การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10”
(The 10th Thailand International Metallurgy Conference หรือ TIMETC-10)

 

Scroll Up