รางวัล
ประเภท การนำเสนอผลงาน
ระดับ นานาชาติ

ประเภท:การนำเสนอผลงาน
ผลงานที่ได้รับรางวัล: Light Weight Optimisation of Electric Bus Body Structure using Finite Element Methods
นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
นางสาว ปิยมาภรณ์ อุตมัง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม /หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม
นายเจนวิทย์ โสภารัตน์
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา /หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม
ดร.ชินะ เพ็ญชาติ
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา /หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: Best Paper Award
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: Thai Society of Mechanical Engineers (TSME)
ผู้มอบ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ:
ชื่องานThe 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME- ICoME)
สถานที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
รางวัล Best paper คัดเลือกจากกลุ่มผลงานที่นำเสนอในหมวดหมู่ Computational Simulation Technique (CST)
รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
บทความเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อลดน้ำหนักของโครงสร้างตัวถังรถโดยสารไฟฟ้าต้นแบบที่พัฒนาภายในสวทช.ผ่านการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารภายใต้ภาระแรงกระทำแบบต่างๆและการใช้ Algorithm ช่วยประเมินผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขทางการออกแบบที่กำหนด

Scroll Up