รางวัล/มาตรฐาน
ระดับทอง ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน ๕-๙ ปี

ชื่อรางวัล/มาตรฐานที่ได้รับ : รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2559
สาขา/ประเภทรางวัล/มาตรฐานที่ได้รับ : รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2559
หน่วยงานที่ให้รางวัล/มาตรฐาน : กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ระดับรางวัล/มาตรฐาน : ชาติ
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ชื่องาน : งาน “แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี นำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สถานที่ พิธีมอบรางวัล : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วันที่ได้รับ : 30 มิถุนายน 2559

ความสำคัญของรางวัลที่ได้ : รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2559 เป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องแก่เจ้าของสถานประกอบกิจการ/นายจ้าง/ลูกจ้าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ ให้สถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอนามัยในการทำ งาน ความช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงและเสริมสร้างให้สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงานของประเทศบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล และเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้เป็นเอกภาพ

รายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัล : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) หน่วยงานในกำกับของรัฐแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจกาต้นแบบรดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เอ็มเทค เริ่มต้นเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2554 โดยได้รับรางวัลระดับจังหวัดในปีแรก จากนั้นเอ็มเทคได้ปรับปรุงพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และทำให้ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2559ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน ๕-๙ ปี ระดับทอง ถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของเอ็มเทค ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผนวกการบริหารงานด้านความปลอดภัยและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล OHSAS 18001:2007 และ มอก. 18001:2554 ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาอันเป็นพันธกิจหลักขององค์กรได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐที่จะให้ความสำคัญและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกหน่วยงาน

Scroll Up