รางวัลและเกียรติยศ
รางวัล เหรียญทอง และ รางวัลพิเศษ
ระดับ นานาชาติ
ประเภท สิ่งประดิษฐ์

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : Innovation of Natural Rubber-Silica Masterbatch Production
นักวิจัยเจ้าของผลงาน :
น.ส.ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล
นายสุริยกมล มณฑา
นางฉวีวรรณ คงแก้ว
นางสาววีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ
1. เหรียญทองเกียรติยศ (GOLD MEDAL with the congratulation of the jury)
หน่วยงานที่ให้รางวัลThe World Organization for Intellectual Property-WIPO of the SWISS federal government
2. ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ รางวัลพิเศษ FIRI AWARD FOR THE BEST INVENTION
หน่วยงานที่ให้รางวัล First Institute Researchers and Inventors in Iran (FIRI)
ชื่องาน 44th The International Exhibition and Innovation of Geneva 2016
สถานที่ Geneva, Switzerland วัน 13-17 April 2016

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
เวทีนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกอีกหนึ่งเวทีคืองาน The International Exhibition and Innovation of Geneva โดยปีนี้จัดขึ้นที่สมาพันธรัฐสวิสเป็นครั้งที่ 44 มีนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 500 ผลงาน ทั้งจากทวีปเอเชียและยุโรปมากกว่า 20ประเทศ ซึ่งในการเข้าร่วมประกวดผลงานนี้ นักประดิษฐ์จะได้ร่วมประกวดและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์พบปะกับนักประดิษฐ์จากต่างประเทศ เพื่อเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เกิดการต่อยอดและพัฒนาผลงานการวิจัยผลงานประดิษฐ์นำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ (พอสังเขป)
New natural rubber-silica masterbatch process has been developed to replace the conventional masterbatch and the dry mixed methods. It’s a simple and efficient process for producing a natural rubber-silica masterbatch to be used as raw material for the engineering products. The goals of our invention are to provide a process with better health safety, environmental friendly condition and material with desirable properties.

Scroll Up