รางวัล
รองชนะเลิศการประกวดการนำเสนอบทความ
ระดับชาติ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : ซินเตอริงแบบเฟสของเหลวชนิดใหม่สำหรับ TiC-Ni Cermet…(Novel Liquid Phase Sintering of TiC-Ni Cermet)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน :
1. นาตยา ต่อแสงธรรม
2. เพ็ญพิสุทธิ์ พละกุล
3. มนภาส มรกฏจินดา
4. รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง
5. ธัญพร ยอดแก้ว
6. เรืองเดช ธงศรี
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศการประกวดการนำเสนอบทความ
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: หน่วยงานการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ผู้มอบ. ศ.ดร. ประสาท สืบค้า
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ : ชื่องานการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 สถานที่…ชาโตว. เดอ..เขาใหญ่…จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา สมาคมวิชาชีพและภาคเอกชน ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการทาง โลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (TMETC9) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ Theme ‘Ab Initio Metallurgy for the Future’ หรือ ‘แรกเริ่มโลหการวิวัฒนาการสู่อนาคต’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านโลหวิทยาระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมวิชาชีพบุคลากรจากภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ งานวิจัย และแนวคิดทางโลหวิทยาใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน
(คัดลอกจาก https://tmetc9.sut.ac.th/)

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ
วัสดุเชิงประกอบเซอร์เมทใช้ในงานตัดอย่างแพร่หลายเนื่องจากสมบัติรวม เช่น ความทนทานต่อความร้อนและความแข็งสูงของเซรามิกส์ และ ความสามารถในการเสียรูปของโลหะ ในการผลิต TiC-Ni เซอร์เมทนั้นจะใช้ผง TiC และ ผง Ni ขนาดเล็กรวมทั้งผงอื่นๆอัดขึ้นรูปด้วยกระบวนการอัดแบบความดันเท่าทุกทิศทางตามด้วยซินเทอริงแบบเฟสของเหลวในเตาสุญญากาศ ส่วนกระบวนการผลิตอื่นประกอบด้วยการอัดร้อน และ การอัดร้อนแบบความดันเท่ากันทุกทิศทาง โดยทั่วไป ซินเตอริงมักจะทำภายใต้อุณหภูมิที่สูงมากเพื่อหลอมโลหะตัวประสาน ในกระบวนการชนิดใหม่นี้ ได้พัฒนาผงยูเทคติกเทียม TiC-Ni ขนาดละเอียด จากนั้นนำไปผสมกับผง TiC เพื่อผลิต TiC-20Ni เซอร์เมท ผลการทดลองชี้ชัดว่าวัสดุซินเตอร์ TiC-20Ni เซอร์เมทมีความแข็งแรงและความแข็ง ที่สูงมาก โดยวัสดุนี้สามารถผลิตจากซินเตอริงแบบเฟสของเหลวที่อุณหภูมิต่ำได้

Scroll Up