รางวัล
ประเภทผลงานวิจัยนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
ระดับชาติ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศชายฝั่งทะเลของไทย
(Factors affecting atmospheric corrosion of steels on Thailand seaside)
นักวิจัยเจ้าของผลงาน :
1.ศิขริน ศรโชติ
2.ปิยะ คำสุข
3.อำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์
4.วนิดา พงศ์ศักดิ์สวัสดิ์
5.โฆษิต วงค์ปิ่นแก้ว
6.วิษณุพงษ์ คนแรง
7.เอกรัตน์ ไวยนิตย์

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ : รางวัลรองชนะเลิศการประกวดโปสเตอร์ Corrosion Session
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: หน่วยงาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี .
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: ชื่องาน การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาครั้งที่ 9 สถานที่ โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ .
รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ (พอสังเขป) พื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูง ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของโลหะจากการกัดกร่อนในบรรยากาศ ส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม อาทิ ระบบการขนส่งมวลชนทางราง โครงสร้างสะพาน ฯลฯ เนื่องจากความจำเป็นนี้ จึงมีการพัฒนาฐานข้อมูลการกัดกร่อนของประเทศไทยเพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้งานโครงสร้างเหล็กกล้า โดยฐานข้อมูลนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดเลือกวัสดุ และวางแผนบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นการสร้างฐานข้อมูลการกัดกร่อนของเหล็กกล้าที่ใช้งานสัมผัสกับบรรยากาศ บรรยากาศที่ศึกษา ได้แก่ บรรยากาศชายฝั่งทะเลอันดามัน (จังหวัดพังงา) และชายฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดระยอง) ซึ่งเหล็กกล้าเกิดการกัดกร่อนอย่างรวดเร็ว ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ความชื้น อุณหภูมิ ทิศทางลม ฯลฯ ของบรรยากาศทั้งสองประเภท ถูกเก็บบันทึกอย่างเป็นระบบควบคู่กับข้อมูลการกัดกร่อนจากน้ำหนักที่หายไป ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า บรรยากาศชายฝั่งทะเลในจังหวัดพังงา มีการกัดกร่อนรุนแรงกว่า ในจังหวัดระยองมาก ทั้งนี้สืบเนื่องจากปริมาณคลอไรด์ในบรรยากาศที่สูงมากในจังหวัดพังงา

Scroll Up