รางวัล
ประเภท Poster
ระดับชาติ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล : เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับการออกแบบโครงสร้างและคุณสมบัติของอะลูมิเนียมอัลลอยด์
Ultrasound 3D-Printing: Designing microstructure and properties of aluminum alloy with ultrasonic energy
นักวิจัยเจ้าของผลงาน :
1. กิตติชัย โศจิพันธุ์ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีพื้นผิว หน่วยวิจัยด้านประสิทธิผลการใช้งานวัสดุ ศว.
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ : Best Poster Award
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ : หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้มอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ : ชื่องาน การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 TMETC9 9th Thailand Metallurgy Conference
สถานที่ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 9th Thailand Metallurgy Conference (TMETC9) ในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยคลื่นความถี่สูงหรือคลื่นอัลตร้าซาวด์เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาศัยการสั่นสะเทือนที่ความถี่ 20 กิโลเฮิรตซ์ และใช้แรงอัดและขนาดการสั่นมาทำการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะจากเทปโลหะบาง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีรูปทรงสามมิติขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนทางโครงสร้างมากขึ้น งานวิจัยนี้ได้ทำการขึ้นรูปชิ้นงานจากเทปอะลูมิเนียมอัลลอยด์ และทำการวัดค่าความแข็ง ขนาดผลึก และการจัดเรียงตัวของผลึก เพื่อศึกษาบทบาทของระดับพลังงานและพารามิเตอร์ต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและคุณสมบัติหลังการขึ้นรูปและหลังการผ่านกระบวนการทางความร้อน ผลจากการศึกษาวิจัยสามารถนำไปใช้ในการเลือกวัสดุตั้งต้น รวมถึงการออกแบบควบคุมพารามิเตอร์เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป

Scroll Up