รางวัล
ระดับ ประเทศ
ประเภท การขยายภาคีเครือข่ายพัฒนาส้วมสาธารณะ

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล สุดยอดส้วม
นักวิจัยเจ้าของผลงาน คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและอาคารเขียว
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ รางวัลที่สุดแห่งสุดยอดส้วม (Champ of the Champ)
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ:รางวัลเชิดชูเกียรติ ที่สุดแห่งสุดยอดส้วมแห่งปี
ชื่องาน พิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2557
สถานที่ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
ส้วมสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน เพราะคนเราต้องใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น กรมอนามัยจึงได้ดำเนินโครงการส้วมสาธารณะไทยมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน HAS คือ
H : Health : สะอาด
A : Accessibility : เพียงพอ
S : Safety : ปลอดภัย
รวมถึงให้การรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าของส้วมสาธารณะเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการส้วมที่ได้มาตรฐาน

คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและอาคารเขียว

Scroll Up