รางวัลและเกียรติยศ
ระดับชาติ
ประเภท ผลงานวิจัย


รางวัลระดับดีเด่น : ผลงานวิจัยเรื่องแผ่นยางทำความสะอาดน้ำมันแบบใช้ซ้ำ
นักวิจัยเจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ก้องพารากุล และทีมวิจัย
๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ก้องพารากุล
๒.ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน)
๓.นางสาวอริสรา รัชชะ
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
ระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: สภาวิจัยแห่งชาติ
ผู้มอบ ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: ชื่องาน งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558
สถานที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ
เป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานที่ดีเด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์ คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ/หรือ การพัฒนาประเทศ เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ เป็นผลงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดผลงาน
เป็นวัสดุดูดซับน้ำมันที่สามารถเลือกดูดซับน้ำมันปิโตเลี่ยมหลายๆชนิด รวมถึงสามารถนำน้ำมันปิโตเลี่ยมที่รั่วไหลกลับมาใช้ในกระบวนการอุสาหกรรมปิโตเคมีได้ และสามารถนำวัสดุดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีประสิทธิภาพการดูดซับมากกว่า 20 เท่า นอกจากนี้ยังเป็นการประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติที่แปลกใหม่ จึงอาจเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติและขยายผลต่อไปในเชิงอุตสาหกรรม

Scroll Up