รางวัล ประเภทผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ
ประเภท: Certificate
ผลงานที่ได้รับรางวัล: นวัตกรรมเทคโนโลยี H-FAME เพื่อการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น

นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
ดร. นุวงศ์ ชลคุป ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: Certificate for 2017 APEC Science Prize for Innovation, Research and Education (ASPIRE Prize) under theme “New Material Technologies”

หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI)

พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: งาน 10th APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation (PPSTI) Meeting.

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สถานที่ Hanoi, Vietnam 

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ

จากความร่วมมือภายใต้กรอบ APEC Policy Partnership on Science, Technology and Innovation ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนนั้น ได้มีการจัดประกวดรางวัล APEC Science Prize for Innovation Research and Education ประจำปี 2560 (2017 ASPIRE PRIZE) ในหัวข้อ New Material Technologies เพื่อเป็นการยกย่องนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นในรูปแบบบทความทางวิชาการ และมีความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มประเทศ APEC เพื่อสร้างผลกระทบโดยใช้นวัตกรรมที่มุ่งสู่การนำไปใช้งานจริง     

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดคือความร่วมมืองานวิจัยด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่ได้ทำร่วมกับสถาบันวิจัย AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 และได้ขยายความร่วมมือมาในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้ ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) ADB (Asian Development Bank) และ APEC Energy Working Group ในด้านการร่างมาตรฐานไบโอดีเซล ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 2010-2016 ได้มีโครงการความร่วมมือกับ AIST ภายใต้โปรแกรม SATREPS (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) ของ JST (Japan Science and Technology Agency) และ JICA (Japan International Cooperation Agency) ที่คิดค้นเทคโนโลยี H-FAME (partially Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester) ในการปรับปรุงคุณภาพไบโอดีเซลเพื่อให้ผสมในสัดส่วนที่สูงกว่าปัจจุบันที่ร้อยละ 7 ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุเป็นเทคโนโลยีทางเลือกภายใต้ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579

Scroll Up