รางวัล ประเภทผลงานวิจัย วิชาการ ระดับชาติ
ประเภท:โปสเตอร์
ผลงานที่ได้รับรางวัล: การเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนจากใบธูปฤาษีสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล

นักวิจัยเจ้าของผลงาน:
1. น.ส. ดลฤดี จารุวัฒน์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. น.ส. ปานชีวา อุดมทรัพย์ ห้องปฏิบัติการ พลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
3. ดร.นุวงศ์ ชลคุป ห้องปฏิบัติการ พลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
4. ผศ. ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: Best Poster Presentation Award
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: หน่วยงาน Materials Research Society of Thailand
ผู้มอบ: ศ. ดร. สันติ แม้นศิริ
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: งาน The First Materials Research Society of Thailand International Conferenceสถานที่ศูนย์ประชุมดิเอ็มเพลส โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 31ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560)

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ

เป็นรางวัลที่คณะกรรมการพิจารณามอบให้แก่ผู้นำเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ที่สามารถอธิบายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ

งานวิจัยนี้เป็นการเตรียมตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนจากใบธูปฤาษีซึ่งเป็นวัชพืชที่มีจำนวนมากและพบได้ทั่วไป ใบธูปฤาษีเป็นสารชีวมวลที่ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งเป็นสารประกอบที่สามารถเปลี่ยนเป็นคาร์บอนได้โดยใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มัล-คาร์บอไนเซชัน โมเลกุลของน้ำเข้าทำปฏิกิริยาภายในโครงสร้างของใบธูปฤาษีภายใต้ความร้อนและความดัน ส่งผลให้คาร์บอนที่ได้มีพื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนมากขึ้น เป็นลักษณะที่เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวรองรับโลหะเร่งปฏิกิริยาเนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้โลหะกระจายตัวได้ดีขึ้นโดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์ขึ้นมาจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซลด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยล-ไฮโดรจีเนชัน

Scroll Up