รางวัลและเกียรติยศ
ประเภท. สำนักงาน ระดับชาติ
ประเภท: สำนักงานที่ผ่านการรับรองการการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN Office)
ผลงานที่ได้รับรางวัล: สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN Office)

นักวิจัยเจ้าของผลงาน: คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: G-Green
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: หน่วยงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้มอบ: นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: งานพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G–Green ระดับประเทศ
(วันที่ 31 มกราคม 2561, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร)

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G-Green) ภายใต้ยุทธศาตร์ประเทศ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สำนักงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดและช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ

เกียรติบัตรและโล่รางวัล ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศให้การรับรอง สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 หมดอายุ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

Scroll Up