รางวัลดีเด่นอันดับ 1

ระดับ.ชาติ
ประเภท: เกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น

โครงการ: โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ.

นักวิจัยเจ้าของผลงาน :

พ.อ. รัตติพล ตันยา รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน สำนักวิจัยพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
พ.ท. อำนาจ สารันต์ สำนักวิจัยพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
พ.ท. ดร.ประทีป โภคินวงศ์ สำนักวิจัยพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
พ.ท. กิตติศักดิ์ กาญจนะวสิต สำนักวิจัยพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
นางสาวธนวรรณ มงคลหมู่ สำนักวิจัยพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.จิราวรรณ มงคลทรรศ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายมานพ มาสมทบ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ดร.กิตติพงศ์ เกษมสุข ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายภัทรกร รัตนวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายเมทนี กิจเจริญ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นายพีระพงศ์ ฟักเขียว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ: นักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 รางวัลดีเด่นอันดับ 1

หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: กองทัพบก
ผู้มอบ: พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก
พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ: พิธีมอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร ผลงานวิจัย หน่วยวิจัยดีเด่น ทบ. ประจำปี 2560
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุม 241 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก)

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ

กองทัพบก ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กองทัพบก ได้มอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 “รางวัลดีเด่นอันดับ 1” แก่คณะวิจัยของ สวทช. ร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพทบ.) ใน โครงการวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ของ ป.1 พัน. 31 รอ. ด้วยทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงการดังกล่าวริเริ่ม โดย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ พ.อ. รัตติพล ตันยา รองผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน สำนักวิจัยพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก โดยมี ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าห้องปฏิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อใช้ประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการฝ่าย สวทช. ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ดร.จิราวรรณ มงคลทรรศ นายมานพ มาสมทบ และ ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์ จาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดร.กิตติพงศ์ เกษมสุข ดร.พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์ นายภัทรกร รัตนวรรณ นายเมทนี กิจเจริญ และ นายพีระพงศ์ ฟักเขียว จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

Scroll Up