รางวัลและเกียรติยศ
รางวัลและเกียรติยศประเภทผลงานวิจัย วิชาการ และสิ่งประดิษฐ์
ระดับ นานาชาติ
ประเภท Competitive pitch

โครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัล: High Precision Sound Absorber

นักวิจัยเจ้าของผลงาน:

ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ชื่อรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ:

ประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2
หน่วยงานที่ให้รางวัลและเกียรติยศ: หน่วยงาน The Royal Academy of Engineering
ผู้มอบ: โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 2018

พิธีมอบรางวัลและเกียรติยศ:

งาน Final pitches โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) 2018
สถานที่: The Royal Academy of Engineering Office, London
วันที่: 26 มกราคม 2561

ที่มาและความสำคัญของรางวัลและเกียรติยศ:

เป็นการแข่งขันการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้เข้าอบรมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการอบรม

รายละเอียดโครงการ/ผลงานที่ได้รับรางวัลและเกียรติยศ:

แผ่นดูดซับเสียงที่ทำจากวัสดุโฟมอะลูมิเนียมชนิดโพรงแบบเปิดที่มีโครงสร้างที่ถูกออกแบบให้สามารถดูดซับเสียงรบกวนเฉพาะความถี่ที่เป็นปัญหา ทำให้สามารถใช้งานแผ่นดูดซับเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้วัสดุ พื้นที่ติดตั้งและต้นทุนการผลิตน้อยลง รวมทั้งมีอายุการใช้งานยาวนานโดยที่ความสามารถในการดูดซับเสียงไม่ลดลงจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ

Scroll Up